БАКК АД ще осъществява първо ниво на контрол на разходите по ТГС България - Румъния 2014-2020 г.

БАКК АД е водещ партньор в Обединение по ЗЗД: „Консултанти за ПНК", което спечели обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на първо ниво на контрол на разходите на Националния орган Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, като бенефициент по приоритетна ос „Техническа помощ“ и на българските бенефициенти в проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.“ за областите Видин, Монтана,Враца, Плевен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич и гр. София“.

Договорът с Министерство на регионалното развитие и благоустройството е за период от 5 години. 

bg-ro

Copyright 2012. internetreklamabg.com

                    logoweb